Yukarı Çık

PROJE YÖNETIMI VE IPARD

Türkiye’de kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak,  sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla kurulan 26 adet kalkınma Ajansı bulunmaktadır.
Kalkınma Ajansları Tarafından Desteklenen Proje ve Faaliyetler 
Kalkınma Ajansları, yerel idarelerin, üniversitelerin, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının,  kamu kurumu niteliğinde meslek  kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının, kâr amacı güden işletmelerin, kooperatiflerin, birliklerin ve diğer gerçek ve  tüzel kişilerin aşağıda sayılan türlerdeki proje veya faaliyetlerini destekler:

  • Bölge plân ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı proje ve faaliyetler,
  • Bölge plân ve programlarına uygun olarak, bölgenin kırsal ve yerel kalkınma ile ilgili kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunan proje ve faaliyetler,
  • Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini ve ortaklık kültürünü geliştiren projeler,
  • Bölgenin kaynak ve imkânlarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya, rekabet gücünü ve yenilik kapasitesini artırmaya ve ulusal ve uluslararası düzeyde etki ve etkinliği artırmaya yönelik her türlü analiz, strateji, plan çalışması, araştırma ve inceleme gibi çalışmalar,
  • Bölgenin iş ve yatırım imkânlarının tanıtımına ve geliştirilmesine yönelik proje ve faaliyetlere) Yönetim, yenilikçi ve verimli üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, araştırma ve geliştirme, finansman,  örgütlenme ve işgücü eğitimi gibi konularda, küçük ve orta ölçekli işletmelerle yeni girişimcileri doğrudan veya dolaylı olarak destekleyecek proje ve faaliyetler,
  • Türkiye'nin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslararası programlara ilişkin faaliyetlerin bölgede tanıtımını yapan, bu programlar kapsamında proje geliştirilmesine ve kaynak teminine katkı sağlayan proje ve faaliyetler,
  • Bölgedeki kurum ve kuruluşların insan kaynakları ve kurumsal kapasitelerinin artırılmasına, proje üretme ve uygulama kapasitelerinin güçlendirilmesine ve hizmet sunumundaki beceri ve niteliklerinin geliştirilmesine yönelik proje ve faaliyetler.

Kalkınma Ajansları Tarafından Sağlanan Mali Destek Türleri

Kalkınma ajansları tarafından uygulanacak mali destek türleri şunlardır:

A ) Doğrudan Finansman Desteği

Doğrudan finansman desteği, ajansın başvuru rehberinde belirtilen nitelikteki proje ve faaliyetlere yaptığı karşılıksız yardımlardır ve bu destek proje teklif çağrısı yöntemiyle kullandırılır.

B) Faiz Desteği

Faiz desteği, kâr amacı güden gerçek ve tüzelkişilerin başvuru rehberinde belirtilen nitelikteki projeleri için, ilgili aracı kuruluşlardan alacakları krediler karşılığında ödeyecekleri faiz giderlerinin, ajans tarafından karşılanmasını öngören karşılıksız yardımdır.

C) Faizsiz Kredi Desteği

Faizsiz kredi desteği, ajans tarafından kâr amacı güden gerçek ve tüzelkişilerin başvuru rehberinde belirtilen nitelikteki projeleri için, ilgili aracı kuruluşlar eliyle kredi verilmesini ve bu mali desteğin ajansa faiz ödenmeksizin taksitler halinde geri ödenmesini öngören karşılıksız yardımdır.

D)Teknik Destek

Ajans;  yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile bölge plan ve  programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ve bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmaları için, mevcut imkanları çerçevesinde kendi personeli eliyle ya da zorunlu hallerde hizmet alımı yoluyla; eğitim verme, program ve  proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici teknik destek hizmetleri sağlar.

AVRUPA BİRLİĞİ KIRSAL KALKINMA DESTEK PROGRAMI (IPARD)

IPARD ile

1. Tarımsal İşletmelerin Yeniden Yapılandırılması ve Avrupa Birliği Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımları tedbiri kapsamında; süt üreten tarımsal işletmelerinin ve et üreten tarımsal işletmelerinin desteklenmesi,
2. Tarım ve Balıkçılık ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasının Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımları tedbiri kapsamında; süt ve süt ürünlerinin işleme ve pazarlanmasının, et ve et ürünlerinin işleme ve pazarlanmasının, meyve ve sebzelerin işleme ve pazarlanmasının, su ürünlerinin işleme ve pazarlanmasının desteklenmesi,
3. Üretici Gruplarının Kurulmasının Desteklenmesi,
4. Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi tedbiri kapsamında; Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesinin ve geliştirilmesinin, yerel ürünler ve mikro işletmelerin ekonomik gelişiminin, kırsal turizmin gelişiminin, kültür balıkçılığının gelişiminin desteklenmesi
amaçlanmaktadır.

Proje Hazırlama Süreci İşleyişi;

Proje talebi yapmak için öncelikle yatırım konunuz ile ilgili ofisimizden ön bilgi alabilirsiniz.

IPARD hibe programında başvuru sahiplerinden istenilen özelliklerden en önemlisi mali uygulama

kapasitesidir, bu yüzden şirketimiz mali uygulama kapasitesi bulunmayan başvuru sahiplerine proje hazırlama hizmeti vermemektedir. Bu konuda gerekli değerlendirme anlaşmalı banka tarafından yapılmaktadır ve bankanın kredi niyet mektubu vermeyeceği projelere tarafımızca maalesef hizmet verilmemektedir.

Proje Planlama; Banka onayı sonrasında proje ofisimizde uzmanlarımızla birlikte, başvuru sahibinin ihtiyaçları tespit edilir ve en doğru ve sürüdürülebilir bir proje planlanır. Bu esnada projenin yeri, şekli ve makine ekipman seçimleri yapılır.

İnşaat Projelerinin Çizimi; Proje için öngörülen yere uygun bir planlama yaparak proje için öngörülen inşaat projeleri çizilir ve yere uygun olarak vaziyet planı belirlenir. Bu süreçten sonra projenin mimari, statik, elektrik ve makine projeleri çizilir ve keşif metraj cetvelleri hazırlanır.

Ruhsat Başvuruları; İnşaat için gerekli ruhsatın alınması için Belediye veya Özel İdareye başvuru yapılması için gerekli iş ve işlemler yapılacaktır.

Makine Ekipmanların Planlanması: Proje ile yapılacak yatırıma uygun olarak alınacak makine ekipmanların planlaması yapılır ve markalar ile piyasa araştırmaları yapılır. Makinelerin teknik özellikleri belirlenir ve teknik şartnameler oluşturulur.

Teklif Alma Prosedürleri; Proje ile alınacak mal ve hizmetler için gerekli şartnameler oluşturulur ve belirlenen en az 5 potansiyel tedarikçiye aynı teklif gönderilir. Uygun tekliflerin alınarak, açılış oturumu yapılır ve satın almanın yapılacağı tedarikçiler belirlenir.

Proje Bütçesini Oluşturma; Alınacak mal ve hizmetlerin bütçelerinin kesinleşmesi ile proje bütçesi oluşur.

İş Planının Hazırlanması; Proje için ilgili sektörler, hammaddeler, ürün piyasaları araştırılır ve buna göre detaylı bir iş planı hazırlanır.

Diğer Ek Belgelerin Hazırlanması; TKDK tarafından istenen, her bileşen için gerekli tüm belgeler ofisimiz tarafından hazırlanacaktır.

Projenin Sunulması; TKDK il koordinatörlüklerine projelerin sunulması esnasında başvuru sahibine refakat edilecek ve olası aksaklıkların giderilmesi sağlanacaktır.