Yukarı Çık

TURQUALITY

"TURQUALITY® / MARKA Destek Programı’nda yer alabilmek isteyen firmaların  TURQUALITY® / MARKA Programı'na girinceye kadar olan organizasyonları içindeki yapılandırma çalışmalarından, stratejik planlarını oluşturmaya kadar tüm süreçlerinde, inceleme çalışması, başvuru aşamalarında ve programa yönelik hazırlık çalışmalarında, TURQUALITY® Projesi Yönetim Danışmanlığı kapsamında marka ve yönetim danışmanlığı 
hizmetimiz ile yanlarındayız.

TURQUALITY® DESTEK PROGRAMI :
T.C.Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve İhracatçı Birlikleri tarafından yürütülen TURQUALITY®Projesi;Ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmaların tüm süreçlerini kapsayacak, yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimler sağlamak suretiyle, uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri amacıyla oluşturulmuş, dünyanın devlet destekli tek markalaşma destek platformu ve teşvik kapsamdaki bir devlet yardımları programıdır.

Vizyonunu “10 YILDA 10 DÜNYA MARKASI” olarak belirleyen TURQUALITY®, uluslararası pazarlarda marka olabilme potansiyeli olan firmaları belirleyerek oluşturulan destek platformu çerçevesinde desteklemeyi, global Türk markaları geliştirerek ülke ihracatını artırmayı ve “Türk Malı” imajını dolayısıyla da Türkiye itibarını güçlendirmeyi misyon olarak belirlemiştir.

TURQUALITY® Programı; kapsamında bulunan Marka potansiyeli ve bilinci olan firmalara;
-Finansal kaynak sağlamak suretiyle, markalaşmada ivmelendirici bir rol oynamayı,
-Yönetim birimlerine eğitim desteği vererek toplam insan kaynaklarını güçlendirmeyi,
-İletişim / tanıtım faaliyetleri ile yurtdışında olumlu Türk malı imajının oluşturulmasını,
-Pazar bilgisi dahilinde aksiyon alabilmeleri için istihbarat desteği sağlamayı
-Türk markalarının gelişimlerine yönelik; strateji, operasyon, organizasyon ve teknoloji danışmanlığı çalışmaları ile destek olmayı hedeflemektedir.

SAĞLANAN MADDİ DESTEKLER
1 - TURQUALITY® PROGRAMI KAPSAMINDA MARKALARA SAĞLANAN DESTEKLER
TURQUALITY® kapsamındaki markaların; aşağıda belirtilen kalemlere ilişkin yurtdışında yaptıkları harcamaları 5 yıl boyunca desteklenmektedir.

  1. *Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve marka tescil harcamaları,
  2. *Kalite belgeleri ile insan, can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin harcamalar,
  3. *Moda/endüstriyel ürün tasarımcısı giderleri,
  4. *Tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetleri harcamaları,
  5. *Yurtdışında açılan yönetim, dağıtım, pazarlama ve satış birimlerine ilişkin kira ve dekorasyon giderleri,
  6. *Strateji, organizasyon, operasyon, teknolojik altyapı ve bilgi yönetimi alanlarında alınacak danışmanlık hizmetine ilişkin harcamalar

Desteklerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi
TURQUALITY® Destek Programı kapsamında bulunan markaların; kapsama alındıkları tarihten sonra her yılın bitimini takiben en geç altı ay içerisinde, Stratejik İş Planları'nda yer alan faaliyetlerin, "Gelişim Yol Haritaları"nda belirtilen projelerin gerçekleşme düzeylerinin ve kaydettikleri gelişimin belirlenebilmesine yönelik, TURQUALITY® Sekretaryası ve/veya dış yönetim danışmanlığı tarafından oluşturulan raporu Müsteşarlığa ulaştırılmaları gerekiyor.
Müsteşarlık tarafından söz konusu raporda yapılacak inceleme sonucunda; "Gelişim Yol Haritası"nda yer alan projeler ile "Stratejik İş Planı"nda belirtilen faaliyetlerin yeterli düzeyde gerçekleştirilmediğinin tespiti halinde, ilgili markanın destek oranlarında indirime gidilebiliyor veya destek kapsamından çıkarılabiliyor.

2 - MARKA PROGRAMI KAPSAMINDA MARKALARA SAĞLANAN DESTEKLER
MARKA Destek Programı kapsamındaki markaların; aşağıda belirtilen kalemlere ilişkin yurtdışında yaptıkları harcamaları, 4 yıl boyunca desteklenmektedir.
Marka Tescili Harcamaları
Tanıtım, Reklam ve Pazarlama Faaliyetleri Harcamaları
Yurtdışı Birimlere ilişkin Kira ve Dekorasyon Giderleri
Reyon ve Showroom Harcamaları
Kalite Belgeleri ile İnsan Can, Mal Emniyeti ve Güvenliğini gösterir İşaretlere ilişkin Harcamalar
Franchising kapsamındaki Harcamalar
Modelizm (Kalıp Ebat Setleri), Moda ve Trendler ile Ürün ve Ambalaj Tasarımı Harcamaları

Desteklerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi
Marka Destek Programı kapsamında bulunan markaların; kapsama alındıkları tarihten sonra her yılın bitimini takiben en geç altı ay içerisinde, Stratejik İş Planlarında yer alan faaliyetlerin gerçekleşme düzeyi ve kaydettikleri gelişimin tespitine yönelik, TURQUALITY® Sekretaryası ve/veya dış yönetim danışmanlığı tarafından hazırlanacak raporu Müsteşarlığa ulaştırmaları gerekiyor. 
Müsteşarlık tarafından söz konusu raporda yapılacak inceleme sonucunda, Stratejik İş Planı'nda belirtilen faaliyetleri yeterli düzeyde gerçekleştirilmediğinin tespit edilmesi halinde, ilgili markanın destek oranlarında indirime gidilebiliyor veya destek kapsamından çıkarılabiliyor.

3 - DESTEKLERİN BAŞLANGIÇ TARİHİ ve SÜRESİ
Marka Destek Programı kapsamına alınan markalar; Stratejik İş Planlarının Müsteşarlık tarafından onaylandığı tarihten itibaren 4 yıl TURQUALITY® Destek Programı'na alınan markalar ise, Stratejik İş Planlarının Müsteşarlık tarafından onaylandığı tarihten itibaren 5 yıl desteklerden yararlandırılabiliyor.
Yurtdışı Ofis/Mağaza Destek Programı'nda kalan markalar 3 yıl,
Marka Destek Programı kapsamında kalan markalar 4 yıl,
TURQUALITY® Destek Programı'nda kalan markalar 5 yıl,
TURQUALITY® Destek Programı'ndan Marka Destek Programı'na geçen markalar 4 yıl,
Marka Destek Programı'ndan TURQUALITY® Destek Programı'na geçen markalar 5 yıl destekten yararlandırılabiliyor.

Marka Destek Programı kapsamında bulunan markaların; destek süresi sona ermeden TURQUALITY® Destek Programı'na alınmaları halinde (ilgili markanın TURQUALITY® Destek Programı'nda kaldığı süre 5 yılı geçmemek kaydıyla) toplam 72 ay destekten yararlandırılabiliyor.

BAŞVURU İÇİN ÖNKOŞUL
Firmaların destek kapsamına alınabilmesi için, destek başvurusunda bulunacağı marka/markaların; Türkiye'de kendi şirketi, ve/veya bağlı bulunduğu holding veya grup şirketlerinden biri adına tescil edilmiş olması ve 2006/4 Tebliğ'in Uygulama Usul ve Esaslarında ifade edilen Stratejik İş Planı dokümanında belirtecekleri hedef pazarların en az birisinde markasının yurtdışı tescilinin bulunması gerekiyor.

STRATEJİK  İŞ PLANI ve YOL HARİTASI
Marka veya TURQUALITY® Programı kapsamına dahil olan firmalardan; Uygulama Usul ve Esasları'nda belirtilen iş planı çerçevesini kullanarak, Marka / TURQUALITY® süreci boyunca izlenecek stratejinin detaylandırıldığı "Stratejik İş Planı" dokümanı hazırlamaları ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'na iletmeleri talep ediliyor. "Stratejik İş Planı"nın DTM tarafından onaylanması ile birlikte ilgili marka, 2006/4 sayılı Tebliğ'de yer alan desteklerden yararlanmaya başlayabiliyor.
Program'ın nihai hedefine ulaşması ve etkin bir şekilde yürütülebilmesi için; MARKA Destek Programı'ndaki markalar "Stratejik İş Planı"nda yer alan faaliyetlerin, TURQUALITY® Destek Programı'ndaki markalar ise; "Stratejik İş Planı"nda yer alan faaliyetler ve "Gelişim Yol Haritası"nda belirtilen projelerin gerçekleşme düzeyleri ve kaydettikleri gelişim bazında, Müsteşarlık tarafından yıllık "Performans Değerlendirme"lerine tabii tutuluyor.Bu değerlendirmeler sonucuna göre, destek oranlarında indirime gidilebilme veya destek kapsamından çıkartılma kararı verilebiliyor.