Yukarı Çık

YATIRIM TEŞVİK

Yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır:

 • Genel Teşvik Uygulamaları
 • Bölgesel Teşvik Uygulamaları
 • Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki
 • Stratejik Yatırımların Teşviki 
 • Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Destek Unsurları

Genel Teşvik Uygulamaları

Bölgesel Teşvik Uygulamaları

Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki

Stratejik Yatırımların Teşviki

KDV İstisnası

XXXX

Gümrük Vergisi Muafiyeti

XXXX

Vergi İndirimi

 

XXX

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

 

XXX

Gelir Vergisi Stopajı Desteği*

XXXX

Sigorta Primi  Desteği*

 

XXX

Faiz Desteği **

 

X

 

X

Yatırım Yeri Tahsisi

 

XXX

KDV İadesi***

 

 

 

X

* Yatırımın 6. bölgede gerçekleştirilmesi halinde sağlanır
** Bölgesel teşvik uygulamalarında, yatırımın 3., 4., 5. veya 6 . bölgelerde gerçekleştirilmesi halinde sağlanır.
*** Sabit yatırım tutarı 500 Milyon TL üzerinde olan stratejik yatırımlara sağlanır.

Teşvik uygulamaları açısından illerin gelişmişlik düzeyini gösteren bölgesel harita ve il dağılımını gösteren tablo aşağıda sunulmuştur:

1. Bölge

2. Bölge

3. Bölge

4. Bölge

5. Bölge

6. Bölge

Ankara

Adana 

Balıkesir

Afyonkarahisar 

Adıyaman

Ağrı  

Antalya

Aydın 

Bilecik

Amasya

Aksaray

Ardahan

Bursa 

Bolu  

Burdur

Artvin

Bayburt

Batman

Eskişehir

Çanakkale

Gaziantep

Bartın

Çankırı

Bingöl

İstanbul

Denizli

Karabük

Çorum 

Erzurum

Bitlis

İzmir 

Edirne

Karaman

Düzce 

Giresun

Diyarbakır

Kocaeli

Isparta

Manisa

Elazığ

Gümüşhane

Hakkari

Muğla 

Kayseri

Mersin  

Erzincan

Kahramanmaraş

Iğdır 

 

Kırklareli

Samsun

Hatay 

Kilis 

Kars  

 

Konya 

Trabzon

Kastamonu

Niğde 

Mardin

 

Sakarya

Uşak  

Kırıkkale

Ordu  

Muş   

 

Tekirdağ

Zonguldak

Kırşehir

Osmaniye

Siirt 

 

Yalova

 

Kütahya

Sinop 

Şanlıurfa

 

 

 

Malatya

Tokat 

Şırnak

 

 

 

Nevşehir

Tunceli

Van   

 

 

 

Rize  

Yozgat

 

 

 

 

Sivas 

 

 

8 İL

13 İL

12 İL

17 İL

16 İL

15 İL

 • Asgari sabit yatırım tutarı, uygulamalara göre aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
 • Genel Teşvik Sistemi’nde asgari sabit yatırım tutarı,
  • 1. ve 2. bölgelerde 1 Milyon TL
  • 3., 4., 5. ve 6. bölgelerde 500 Bin TL’dir.
 • Bölgesel Teşvik Uygulamaları için asgari sabit yatırım tutarı 1. ve 2. bölgelerde 1 Milyon TL’den, diğer bölgelerde ise 500 Bin TL’den başlamak üzere desteklenen her bir sektör ve her bir il için ayrı ayrı belirlenmiştir.
 • Büyük Ölçekli Yatırımlar için asgari sabit yatırım tutarı 50 Milyon TL’den başlamak üzere sektörüne göre farklı büyüklüklerle tanımlanmıştır.
 • Stratejik Yatırımlar için asgari sabit yatırım tutarı 50 Milyon TL’dir.

DESTEK UNSURLARI

Katma Değer Vergisi İstisnası: 
Teşvik belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.

Gümrük Vergisi Muafiyeti: 
Teşvik belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.

Vergi İndirimi: 
Gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar, indirimli olarak uygulanmasıdır.

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği: 
Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır.

Gelir Vergisi Stopajı Desteği: 
Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için belirlenen gelir vergisi stopajının terkin edilmesidir. Sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür.

Sigorta Primi Desteği: 
Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır. Sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür.  

Faiz Desteği: 
Faiz Desteği, teşvik belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli yatırım kredileri için sağlanan bir finansman desteği olup, teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine  kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin veya kâr payının belli bir kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır.

Yatırım Yeri Tahsisi: 
Teşvik Belgesi düzenlenmiş yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilmesidir.

Katma Değer Vergisi İadesi: 
Sabit yatırım tutarı 500 milyon Türk Lirasının üzerindeki Stratejik Yatırımlar kapsamında gerçekleştirilen bina-inşaat harcamaları için tahsil edilen KDV’nin iade edilmesidir.

GENEL TEŞVİK UYGULAMALARI

Teşvik edilmeyecek veya teşviki için aranan şartları sağlayamayan yatırım konuları hariç olmak üzere, asgari sabit yatırım tutarı ve kapasiteler üzerindeki yatırımlar bölge ayrımı yapılmaksızın Genel Teşvik Uygulamaları kapsamında desteklenmektedir. 

BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI

Bölgesel Teşvik Uygulamalarında her ilde desteklenecek sektörler, illerin potansiyelleri ve ekonomik ölçek büyüklükleri dikkate alınarak tespit edilmiş olup, bölgelerin gelişmişlik seviyelerine göre yardım yoğunlukları farklılaştırılmıştır. Bu uygulama kapsamında sağlanan destek oran ve süreleri özet olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARINDA SAĞLANAN DESTEK UNSURLARI

Destek Unsurları

BÖLGELER

I

II

III

IV

V

VI

KDV İstisnası

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

Gümrük Vergisi Muafiyeti

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

Vergi İndirimi

Yatırıma Katkı Oranı (%)

OSB Dışı

15

20

25

30

40

50

OSB İçi

20

25

30

40

50

55

Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

Destek Süresi

OSB Dışı

2 yıl

3 yıl

5 yıl

6 yıl

7 yıl

10 yıl

OSB İçi

3 yıl

5 yıl

6 yıl

7 yıl

10 yıl

12 yıl

Yatırım Yeri Tahsisi

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

VAR

Faiz Desteği

İç Kredi

YOK

YOK

3 Puan

4 Puan

5 Puan

7 Puan

Döviz / Dövize Endeksli Kredi

1 Puan

1 Puan

2 Puan

2 Puan

Sigorta Primi Desteği

YOK

YOK

YOK

YOK

YOK

10 yıl

Gelir Vergisi Stopajı Desteği

YOK

YOK

YOK

YOK

YOK

10 yıl

 • Bölgesel Teşvik Uygulamaları kapsamında 5. Bölge destekleri ile desteklenecek yatırım konuları şöyledir:
  • Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde yapılacak turizm yatırımları,
  • Madencilik yatırımları,
  • Demiryolu ve denizyolu ile yük veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar,
  • 20 Milyon Türk lirası üzeri belirli ilaç ve savunma sanayi yatırımları,
  • Test merkezleri, rüzgar tüneli ve bu mahiyetteki yatırımlar (otomotiv, uzay veya savunma sanayine yönelik olanlar),
  • Asgari 50.000 m2 kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımları,
  • Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek okul öncesi, ilk, orta ve lise eğitim yatırımları,
  • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB veya TÜBİTAK tarafından desteklenen AR-GE projeleri neticesinde elde edilen ürünlerin üretilmesine yönelik yatırımlar,
  • Motorlu kara taşıtları ana sanayinde gerçekleştirilecek asgari 300 milyon TL tutarındaki yatırımlar ve asgari 75 milyon TL tutarındaki motor yatırımları ile asgari 20 milyon TL tutarındaki motor aksamları,  aktarma organları/aksamları ve otomotiv elektroniğine yönelik yatırımlar,
  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen geçerli bir maden işletme ruhsatı ve izni kapsamında 3213 sayılı Maden Kanununun 2 nci maddesinin 4-b grubunda yer alan madenlerin girdi olarak kullanıldığı elektrik üretimi yatırımları.

BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLARIN TEŞVİKİ

Aşağıda belirtilen 12 yatırım konusu, büyük ölçekli yatırımların teşviki çerçevesinde desteklenmektedir.
BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR

Sıra No

Yatırım Konuları

Asgari Sabit Yatırım Tutarları 
(Milyon TL)

1

Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı

1000

© 2017 intermark.com.tr